[AngularJS]计数数组内的对象和替换

发布时间: 2017/4/16 20:56:11
注意事项: 本文中文内容可能为机器翻译,如要查看英文原文请点击上面连接.

我公司目前已返回此对象︰

Object {1: 0, 2: Array[2], 3: 0, 4: 0, 5: 0, 6: 0, 7: 0, 8: 0, 9: 0, 10: 0, 11: 0, 12: 0}

我试图做的是 '替换'"数组 [2]"只是数字"2"(计数数组中有多少条记录)

解决方法 1:

下面是代码

var obj = {1: 0, 2: [0, 1], 3: 0, 4: 0, 5: 0, 6: 0, 7: 0, 8: 0, 9: 0, 10: 0, 11: 0, 12: 0};

Object.keys(obj).forEach(function(key) {
    if (Array.isArray(obj[key])) {
        obj[key] = obj[key].length;
    }
});
赞助商