C#如何执行 LINQ 在哪里子句在方法内部

发布时间: 2017/2/27 5:38:39
注意事项: 本文中文内容可能为机器翻译,如要查看英文原文请点击上面连接.

若要执行 LINQ where子句在方法内部 !

例如︰

using (BP_TTOKEntities db = new BP_TTOKEntities(_dto.IdTenant))
{
  var res = db.doc003fornitura

  if (fornitura.Numero != null) //Filtro numero
  {
    if (!fornitura.Numero.LBoundIsNull) res = res.Where(x => x.fornitura_nro >= fornitura.Numero.LBound);
    if (!fornitura.Numero.UBoundIsNull) res = res.Where(x => x.fornitura_nro <= fornitura.Numero.UBound);
  }
}

我将取代︰

if (!fornitura.Numero.LBoundIsNull) res = res.Where(x => x.fornitura_nro >= fornitura.Numero.LBound);
if (!fornitura.Numero.UBoundIsNull) res = res.Where(x => x.fornitura_nro <= fornitura.Numero.UBound);

这样的东西︰

res = fornitura.Numero.Where<doc003fornitura>(x.fornitura_nro);

它是可能的吗?我怎样才能的方法?

谢谢路易吉。

解决方法 1:

我以这种方式解决。

这是调用︰

if (fornitura.Numero != null) res = fornitura.Numero.Compare(res, x => x.fornitura_nro);

这些都是类的方法︰

      public IQueryable<TEntity> Compare<TEntity>(IQueryable<TEntity> source, Expression<Func<TEntity, Nullable<short>>> func)
      {
        return _Compare(source, func);
      }

      public IQueryable<TEntity> Compare<TEntity>(IQueryable<TEntity> source, Expression<Func<TEntity, Nullable<int>>> func)
      {
        return _Compare(source, func);
      }

      public IQueryable<TEntity> Compare<TEntity>(IQueryable<TEntity> source, Expression<Func<TEntity, Nullable<DateTime>>> func)
      {
        return _Compare(source, func);
      }

      public IQueryable<TEntity> Compare<TEntity>(IQueryable<TEntity> source, Expression<Func<TEntity, string>> func)
      {
        return _Compare(source, func);
      }

      private IQueryable<TEntity> _Compare<TEntity>(IQueryable<TEntity> source, object func)
      {
        IQueryable<TEntity> res = source;

        Type type = func.GetType();
        Expression funcBody = (Expression)type.GetProperty("Body").GetValue(func);
        IEnumerable<ParameterExpression> funcParameters = (IEnumerable<ParameterExpression>)type.GetProperty("Parameters").GetValue(func);

        if (!this.LBoundIsNull)
        {
          Expression ge = _Comparison(funcBody, Expression.Constant(_lBound), ExpressionType.GreaterThanOrEqual);
          var lambda = Expression.Lambda<Func<TEntity, bool>>(ge, funcParameters);
          res = res.Where(lambda);
        }

        if (!this.UBoundIsNull)
        {
          Expression le = _Comparison(funcBody, Expression.Constant(_uBound), ExpressionType.LessThanOrEqual);
          var lambda = Expression.Lambda<Func<TEntity, bool>>(le, funcParameters);
          res = res.Where(lambda);
        }

        return res;
      }

      private Expression _Comparison(Expression left, Expression right, ExpressionType expressionType)
      {
        if (left.Type.IsNullable() && !right.Type.IsNullable())
          right = Expression.Convert(right, left.Type);
        else if (!left.Type.IsNullable() && right.Type.IsNullable())
          left = Expression.Convert(left, right.Type);

        if (left.Type == typeof(string))
        {
          var method = left.Type.GetMethod("CompareTo", new[] { typeof(string) });
          var result = Expression.Call(left, method, right);
          return Expression.MakeBinary(expressionType, result, Expression.Constant(0));
        }
        else
          switch (expressionType)
          {
            case ExpressionType.GreaterThanOrEqual:
              return Expression.GreaterThanOrEqual(left, right);
            case ExpressionType.LessThanOrEqual:
              return Expression.LessThanOrEqual(left, right);
            default:
              return Expression.Equal(left, right);
          }
      }

谢谢!

官方微信
官方QQ群
31647020