[asp.net-mvc]ASP.NET MVC ActionLink

发布时间: 2016/10/5 1:25:15
注意事项: 本文中文内容可能为机器翻译,如要查看英文原文请点击上面连接.

想 (2) 红和大胆在下面代码,但它只是显示标记相反。我试过 Html.Raw(),但它在 ActionLink 返回不能使用的 IHtmlString。

@{String surveyCount = "Survey <b>(2)<b>"; }
@Html.ActionLink(surveyCount, "Index", "Student")</a></li>

解决方法 1:

@{
 string surveyCount = 2;
 }

<a href="@Html.Action("Index","Student")">Survey <b>@surveyCount</b></a>

就象这样

官方微信
官方QQ群
31647020