Mp Android 图表︰ 如何删除网格线在铁窗中水平条形图,平原只带轴线条形图

标签: Android
发布时间: 2016/10/10 22:35:13
注意事项: 本文中文内容可能为机器翻译,如要查看英文原文请点击上面连接.

在每个时间间隔显示删除背景线。与此试过,但是没有用。 dailyTargetChart.setDrawGridBackground(false);

XAxis xl = dailyTargetChart.getXAxis();
            xl.setDrawAxisLine(true);
            xl.setDrawGridLines(false);

            YAxis yl = dailyTargetChart.getAxisLeft();
            yl.setDrawAxisLine(true);
            yl.setDrawGridLines(true);

            YAxis yr = dailyTargetChart.getAxisRight();
            yr.setDrawAxisLine(true);
            yr.setDrawGridLines(false);

也尝试了这但时间间隔垂直线条仍可见

解决方法 1:

试试这个

 horizontalBarChart.getXAxis().setEnabled(false);
 horizontalBarChart.getAxisLeft().setEnabled(false);
 horizontalBarChart.getAxisRight().setEnabled(false);
官方微信
官方QQ群
31647020