[angularjs]Jquery 设置字号值奇怪的行为变化

发布时间: 2017/4/16 4:05:49
注意事项: 本文中文内容可能为机器翻译,如要查看英文原文请点击上面连接.

我试图改变使用 jquery 和角 js paragrapgh 的字体大小。 每当用户更改字体大小的p 标签字体大小会发生变化,它工作正常。但小的 Bug 即每当用户设置的值字体大小的变化,但如果他减少它,它不减少而增加。和老虎钳一样,许多这些类型的类似的行为发生。

这是我的代码︰

 <!DOCTYPE html>
<html>

<head>
     <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css">
      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
       <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.8/angular.min.js"></script>


   <style>
     p{
       height: 600px;
       width: 600px;
       font-size:17px; 
     }   </style>
  </head>
  <body>      <div ng-app="myApp" ng-controller="editor">
      <label for="kys_font_size"> font size:</label>

      <select ng-model="kys_selected_font" id="fontsize" name="kys_font_size" ng-options="page for page in FontSize(1, 150)">
        </select>       </div>


   <p contenteditable="true" id="content" >


    </p>


     <p></p>

     <script>

      var app = angular.module('myApp',[]);
       app.controller('editor',function($scope){

         $scope.FontSize = function(start, end) {
                   var size = [];
                    for (var i = start; i <= end; i++) {
                    size.push(i);
                    }
              return size;
           };


          $("#fontsize").on('change',function(){
             $("#content").css("fontSize",$scope.kys_selected_font+"px");

          });
       });

     </script>
  </body></html>

有人能帮我修复此问题??三江源

解决方法 1:

它的工作......

您必须使用 ng-change ...

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
     <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css">
      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
       <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.8/angular.min.js"></script>


   <style>
     p{
       height: 600px;
       width: 600px;
       font-size:17px; 
     }   </style>
  </head>
  <body>      <div ng-app="myApp" ng-controller="editor">
      <label for="kys_font_size"> font size:</label>

      <select ng-model="kys_selected_font" id="fontsize" name="kys_font_size" ng-options="page for page in FontSize(1, 150)" ng-change="update()">
        </select>       </div>


   <p contenteditable="true" id="content" >


    </p>


     <p></p>

     <script>

      var app = angular.module('myApp',[]);
       app.controller('editor',function($scope){

         $scope.FontSize = function(start, end) {
                   var size = [];
                    for (var i = start; i <= end; i++) {
                    size.push(i);
                    }
              return size;
           };

      $scope.update = function(){
       $("#content").css("fontSize",$scope.kys_selected_font+"px");
      }       });

     </script>
  </body></html>
官方微信
官方QQ群
31647020