[c#]Enumerable.Range() 迭代索引

标签: Linq C#
发布时间: 2017/2/28 22:45:31
注意事项: 本文中文内容可能为机器翻译,如要查看英文原文请点击上面连接.

有可能将迭代索引分配给我,在下面的 LINQ 代码︰

var list = Enumerable.Range(0, n).Select(x => new { i = iteration index }).ToList();

解决方法 1:

要从 0 到n,迭代索引将相当于范围变量 x 从你的样品。

var list = Enumerable.Range(0, n).Select(x => new { i = x }).ToList();

如果您在使用不同的范围 (值得注意的是,一个不从 0 开始),你可以使用的重载 Select 那拉作为第二个输入索引中。

var list = Enumerable.Range(10, n).Select((x, index) => new { i = index }).ToList();
官方微信
官方QQ群
31647020