mysql如何获得从一个表的所有条目?

标签: MySQL PHP
发布时间: 2017/1/9 22:52:49
注意事项: 本文中文内容可能为机器翻译,如要查看英文原文请点击上面连接.

在建立 ul 拉出 SQL 表的内容 !但这段代码只给我的第一行。最好的解决方案,让所有 10 个条目会是什么?

$query = "SELECT * FROM `activitys`";

echo '<td><ul>';

if ($result = mysqli_query($link, $query)) {

    $row = mysqli_fetch_array($result);

    echo "<li>".$row['content']."</li>";

}

echo '<td><ul>';

解决方法 1:

你需要把它放在循环中,像这样︰

while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
    echo "<li>".$row['content']."</li>";
}
官方微信
官方QQ群
31647020